DIAN Medical GmbH voor koopovereenkomsten tussen haar en de klant via de webshop www.flow-flex.com, zoals gewijzigd op 11 maart 2022.

1. toepassingsgebied, toepasselijke taal

Behoudens individuele overeenkomsten en regelingen die voorrang hebben op deze AV, gelden voor de zakelijke relatie tussen ons en onze klanten uitsluitend de volgende AV in de op het moment van bestelling geldende versie. Tegenstrijdige voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij wij vooraf en uitdrukkelijk schriftelijk instemmen met de geldigheid ervan.

De Duitse taal wordt geacht te zijn overeengekomen als de taal van het contract, de bestelling en het bedrijf.

Vanwege de wettelijke voorschriften voor postorderbedrijven met geneesmiddelen op recept en uitsluitend op recept, accepteren wij zonder uitzondering geen bestellingen van geneesmiddelen op recept en uitsluitend op recept. Bestellingen van geneesmiddelen zijn alleen toegestaan in het kader van normale persoonlijke behoeften.

2 Sluiten van het contract
De presentatie van de producten in de online shop www.flow-flex.com vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich op dat moment in het winkelmandje bevinden. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en de acceptatie van de bestelling worden onmiddellijk na verzending verzonden via een geautomatiseerde e-mail met als onderwerp"Uw Flowflex bestelling is ontvangen! ". De koopovereenkomst komt pas tot stand met deze e-mailbevestiging.

Het bestelproces bestaat in totaal uit vier stappen:
In de eerste stap selecteert u de gewenste artikelen in de webshop en plaatst u deze in uw winkelwagen. In de tweede stap (nadat u op de knop "Doorgaannaar kassa" hebt geklikt) voert u in de desbetreffende formulieren uw klantgegevens in, waaronder het factuuradres en, indien van toepassing, een ander leveringsadres. In de derde stap kiest u hoe u uw aankoop wenst te betalen (betaalmethoden aankoop op rekening, PayPal, kredietkaarten EuroCard of Visa alsook onmiddellijke overschrijving/online bankieren). De keuzes kunnen variëren afhankelijk van het land dat u als factuuradres opgeeft. In de vierde stap moet u al uw gegevens (bijv. naam, adres, betalingswijze, bestelde artikelen of de hoeveelheid ervan) nog eens controleren en eventueel corrigeren voordat u ons uw bindende bestelling toestuurt door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken.

Wij behouden ons het recht voor om potentiële kopers in individuele gevallen uit te sluiten van levering vanwege farmaceutische bezwaren. Voorts behouden wij ons het recht voor om op grond van onze verplichting om misbruik van geneesmiddelen te voorkomen, slechts in de in de handel gebruikelijke hoeveelheden aan eindverbruikers te leveren en de bestelling zo nodig dienovereenkomstig te verminderen. Hetzelfde geldt voor quota-artikelen die wij aanbieden als onderdeel van promotieaanbiedingen.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen van personen die bij hun registratie onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt - bijvoorbeeld een ongeldig telefoonnummer of een onjuist e-mailadres - niet te verwerken.

3. opslag van de contracttekst
Wij slaan de contracttekst van de bestelling van de klant op. Wij sturen u ook een orderbevestiging met alle ordergegevens en de actuele "Algemene Voorwaarden" als PDF-bijlage naar het door u opgegeven e-mailadres om de gegevens van uw bestelling permanent op te slaan. Om de contracttekst eventueel af te drukken, opent u gewoon de PDF-bijlage in de e-mail ter bevestiging van de bestelling en drukt u de PDF af.

4. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen.

5. prijzen, verzendkosten
Alle valuta informatie op deze website verwijst naar EURO (€), wij factureren alle diensten in EURO. We geven ook informatie over enkele van onze artikelen op prijsvergelijkingsplatforms. In geval van verschillen (bijvoorbeeld door afrondingsfouten, wettelijke BTW-voorschriften*) tussen de daar getoonde informatie en de informatie in deze webshop, geldt in ieder geval deze laatste. De vermelde aanbiedingen zijn enkel geldig in het kader van een aankoop en levering via onze webshop.

*Op grond van wettelijke en fiscale voorschriften zijn wij verplicht om klanten met een verzendadres in Duitsland de Duitse belastingtarieven in rekening te brengen. De basisprijs blijft hetzelfde, alleen de omzetbelasting verandert. Hetzelfde geldt voor andere EU-landen met verschillende belastingtarieven waaraan wij leveren.

Voor levering gelden de volgende prijzen:

De bij het aangeboden artikel vermelde verpakkings- en verzendkosten gelden bij aankoop van een eenheid per hoeveelheid. De prijs voor verpakking en verzending wordt altijd berekend per gewicht, tenzij anders vermeld. De huidige geldige verpakkings- en verzendkosten zijn 4,9€ voor verzending binnen Oostenrijk en gratis verzending naar de overige EU-landen.

6. Leveringstermijnen en vertraging
DIAN Medical GmbH levert alle bestellingen zonder onnodige vertraging. In principe gelden de leveringstermijnen op de respectieve productpagina's.

7. annuleringsbeleid (herroepingsrecht, herroepingstermijn, annuleringsbeleid)

De volgende informatie geldt alleen als de klant een consument is in de zin van § 1 van de wet op de consumentenbescherming (KSchG), d.w.z. de bestelling is niet toe te schrijven aan een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit van de klant.

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons - DIAN Medical GmbH, Gersthoferstraße 11/13, 1180 Wenen - door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen.
U kunt hiervoor het modelformulier voor annulering gebruiken dat bij de AV is gevoegd.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Indien u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract heeft meegedeeld, aan DIAN Medical GmbH, Gersthoferstraße 11/13, 1180 Wenen , te retourneren. De termijn is gehaald als u de goederen aantoonbaar vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.


Kosten van retourzending

U draagt geen kosten voor de retourzending van goederen wanneer u gebruik maakt van de retourmogelijkheid van het door ons voorgestelde logistieke bedrijf.

Waardeverlies van geretourneerde goederen door een behandeling die de waarde ervan vermindert
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van geretourneerde goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
U hebt geen herroepingsrecht voor goederen die verzegeld worden geleverd en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, mits het zegel ervan na de levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor annulering
Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

- Aan: DIAN Medical GmbH, Gersthoferstraße 11/13, 1180 Wenen,
E-mailadres: office@flow-flex.com

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop
van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*) (*)
- Naam van consument(en)
- Adres van consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen bij papieren communicatie)
- Datum
_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Voorwerp van de overeenkomst, kwaliteit, beschikbaarheid van de goederen
Voorwerp van de overeenkomst zijn de door de klant in het kader van de bestelling gespecificeerde en in de bestelling en/of orderbevestiging vermelde goederen tegen de op het ogenblik van de bestelling in de webshop vermelde definitieve prijzen. Fouten en omissies zijn daar uitgezonderd, met name wat de beschikbaarheid van goederen betreft. Eventuele prijsverlagingen nadat een bestelling tegen een bepaalde prijs is geplaatst, kunnen in geen geval achteraf in aanmerking worden genomen.

De kwaliteit van de bestelde goederen wordt bepaald door de productbeschrijvingen in de webshop. De afbeeldingen op de website zijn symbolische foto's; zij kunnen het uiterlijk en de toestand van de producten slechts onnauwkeurig weergeven; met name de kleuren kunnen om technische redenen (weergave op verschillende outputmedia, schermen) aanzienlijk afwijken. De verpakking van overigens identieke artikelen kan er in verschillende Europese landen anders uitzien; de beschrijving van de kenmerken van een artikel is in elk geval doorslaggevend. Wij kunnen niet uitsluiten dat klanten uit verschillende landen foto's zien die niet bedoeld zijn voor producten voor klanten in het betreffende land. Technische gegevens, beschrijvingen van gewicht, afmetingen en prestaties zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar kunnen de gebruikelijke afwijkingen vertonen. De hier beschreven eigenschappen vormen geen gebreken van de door ons geleverde producten.

Indien er geen exemplaren van het door de klant gekozen product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling van de klant, zullen wij de klant hierover informeren in de orderbevestiging. Indien het product definitief niet beschikbaar is, zien wij af van een verklaring van aanvaarding. In dat geval wordt er geen overeenkomst gesloten.

Verkoopacties, loyaliteitspassen en dergelijke die eenzijdig door de fabrikant of groothandel worden geïnitieerd, kunnen niet worden ingewisseld via de webwinkel www.flow-flex.com.
Indien het door de klant in de bestelling aangewezen product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zullen wij de klant hiervan eveneens onmiddellijk op de hoogte brengen in de orderbevestiging. In geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. In dat geval hebben wij ook het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken. In dat geval wordt de reeds door de klant gedane betaling onmiddellijk terugbetaald.

8. levering

Levering is alleen mogelijk in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Frankrijk. Voor bestellingen uit andere EU-landen kunt u contact met ons opnemen via e-mail (office@flow-flex.com). De levering geschiedt door verzending van de goederen naar het door de klant opgegeven adres tegen de opgegeven verpakkings- en verzendkosten. Indien de klant een speciaal soort verzending wenst, waaraan extra kosten verbonden zijn, moet hij deze dragen. De totale levertijd bestaat uit de behandelingstijd (voorbereiding en verpakking van de goederen vanaf de orderbevestiging door DIAN Medical GmbH) en de transporttijd door het door DIAN Medical GmbH ingeschakelde transportbedrijf. De verwerkingstijd bedraagt 1 tot 3 werkdagen en begint met de bevestiging van de bestelling aan de klant.

De transporttijd binnen Oostenrijk bedraagt doorgaans 2 tot 3 werkdagen en begint met de overdracht van de goederen aan de door DIAN Medical GmbH ingeschakelde transporteur. Bij leveringen naar Duitsland, Italië en Frankrijk bedraagt de transporttijd meestal 3 tot 5 werkdagen en begint met de overdracht van de goederen aan de door DIAN Medical GmbH ingeschakelde transportonderneming. Bij vertragingen in de levering, bijv. door overmacht of verkeersstoringen alsmede andere gebeurtenissen waarvoor de online shop niet verantwoordelijk is, kunnen wij geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Regeling transportrisico:

Het risico van beschadiging of verlies van de goederen gaat pas over op de klant (of een door de klant aangewezen derde) bij levering aan de klant, mits de klant een consument is in de zin van de KSchG. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan wanneer de goederen niet onmiddellijk beschikbaar zijn en niet met een redelijke inspanning op korte termijn kunnen worden verkregen.
Indien de klant echter zelf de vervoersovereenkomst heeft gesloten zonder gebruik te maken van een door ons voorgestelde keuzemogelijkheid, gaat het risico over zodra de goederen aan de vervoerder worden overhandigd. Tenzij de consument gebruik heeft gemaakt van een door ons schriftelijk voorgestelde keuzemogelijkheid - in dat geval blijft het risico van verlies onveranderd bij DIAN Medical GmbH, Gersthoferstraße 11/15, 1180 Wenen.

10 Betaalmethoden, standaard, herinneringsprocedure, verrekenverbod, kredietcontrole
Klanten kunnen ervoor kiezen hun aankoop te betalen met een creditcard, PayPal, Sofort Überweisung, Apple Pay of Google Pay. De keuze van de verschillende betalingswijzen hangt af van het land van uw factuuradres.
De betaalmethoden creditcard en online bankoverschrijving worden verwerkt via een geïntegreerde betalingsmodule. Als u kiest voor de betaalmethode PayPal, Apple Pay of Google Pay, vindt de SSL-beveiligde doorzending rechtstreeks plaats naar de desbetreffende aanbieder.

Geselecteerde betalingsmethode en debitering van uw respectieve rekening:
PayPal, Apple Pay, Google Pay:
De respectieve rekening wordt onmiddellijk ("in real time") gedebiteerd na voltooiing van de betalingstransactie - de voorwaarden van de aanbieder zijn van toepassing.
Credit Card: Uw respectieve kredietkaartrekening wordt onmiddellijk na het betalingsproces belast - de voorwaarden van de respectieve kredietkaartmaatschappijen zijn van toepassing.
Directe bankoverschrijving: Uw bankrekening wordt onmiddellijk na voltooiing van het betalingsproces gedebiteerd - de voorwaarden van de respectieve bankinstelling zijn van toepassing.

In geval van te late betaling wordt een achterstandsrente van 4% per jaar in rekening gebracht, naast aanmanings- en incassokosten. Details over de kosten van het incassobureau en de volledige wettelijke regeling voor maximale vergoedingen voor incassobureaus, in de huidige versie, vindt u hier (externe link)
Let vooral op § 3, waar u het bedrag van de kosten in verhouding tot de respectieve openstaande vordering vindt.
De klant kan alleen tegenvorderingen verrekenen die door een rechtbank zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons schriftelijk zijn erkend.
De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de onderliggende vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie. § ZZ Eigendomsvoorbehoud; verrekening; recht van retentie

(1) Bij consumenten blijven wij eigenaar van het gekochte artikel totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Indien u ondernemer bent in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, behouden wij ons het eigendom van het gekochte goed voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met u zijn voldaan. De desbetreffende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden. Buitengewone beschikkingen zoals verpanding of overdracht tot zekerheid zijn niet toegestaan. Indien de voorbehouden goederen worden verwerkt, vermengd of gecombineerd met ander materiaal, verwerven wij de mede-eigendom van de ontstane producten in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot die van het andere materiaal. In geval van beslaglegging op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen dient u ons onmiddellijk te informeren en ons te ondersteunen bij het veiligstellen van onze rechten, alsmede ons alle in dit verband gemaakte kosten, met name die in verband met een bezwaarprocedure, te vergoeden.

(2) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn of als er sprake is van insolventie van onze kant. De consument kan ook compenseren met tegenvorderingen die juridisch verband houden met de aansprakelijkheid van de consument. Bovendien is verrekening van uw kant uitgesloten. Bovendien heeft u alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

(3) Indien de klant met enige betalingsverplichting jegens ons in gebreke blijft, worden alle bestaande vorderingen jegens hem onmiddellijk opeisbaar.

YY Eigendomsvoorbehoud; verrekening; recht van retentie

(1) Bij consumenten blijven wij eigenaar van het gekochte artikel totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan behouden wij ons het eigendom van het gekochte goed voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de koper zijn voldaan. De desbetreffende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

(2) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn. Bovendien heeft u alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

(3) Indien de klant met enige betalingsverplichting jegens ons in gebreke blijft, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

11 Garantie
De garantietermijn voor aan ondernemers geleverde goederen bedraagt 12 maanden. Voor consumenten geldt de wettelijke garantietermijn.
Indien op grond van een gebrek recht op garantie bestaat, verplicht DIAN Medical GmbH zich op grond van de aard van het artikel in eerste instantie tot omruiling. Indien vervanging of verbetering niet mogelijk is (niet mogelijk, te veel moeite, onredelijk, vertraging), heeft de koper recht op een prijsvermindering of, indien het gebrek niet gering is, ontbinding van de overeenkomst (remmende actie). Vergoeding van gevolg(gebrek)schade, alsmede andere zaakschade, vermogensschade en schade aan derden jegens de klant, voor zover het geen consumententransactie betreft, is uitgesloten.

Optredende gebreken dienen zoveel mogelijk bij aflevering of nadat zij zichtbaar zijn geworden te worden gemeld, waarbij het niet melden bij aflevering of nadat zij zichtbaar zijn geworden door een consument geen invloed heeft op de garantieaanspraken van de consument. Indien de aankoop voor de klant een commerciële transactie (B2B) is, moet hij de goederen uiterlijk 2 weken na ontvangst controleren en ons onmiddellijk op de hoogte brengen indien een gebrek wordt vastgesteld.

Indien een beroep wordt gedaan op de garantie, moet het te retourneren artikel voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd. Retourzendingen kunnen niet worden geaccepteerd. In geval van een gerechtvaardigd gebrek vergoedt DIAN Medical GmbH de verzendkosten.
Voor een duidelijke identificatie, toewijzing en verwerking van de nalevering moet een kopie van de factuur of een brief met vermelding van de klant en het factuurnummer worden bijgevoegd.
Tegen DIAN Medical GmbH kan geen schadevergoeding worden geëist op grond van een gebrek, indien de oorzaak van de schade niet berust op opzet of grove nalatigheid.

12 Gegevensbescherming
Onze gegevensbeschermingsverklaring, die beschikbaar is op deze website, maakt deel uit van het contract.

13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen het Oostenrijkse recht toe te passen. Indien de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft of indien hij in Oostenrijk werkzaam is, kan voor een vordering tegen hem alleen de rechter bevoegd zijn in wiens arrondissement de woonplaats, de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling is gelegen; dit geldt niet voor reeds gerezen rechtsgeschillen. Het VN-koopverdrag en alle bepalingen betreffende het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Voor overeenkomsten met bedrijven wordt onze maatschappelijke zetel (Wenen, Oostenrijk) als bevoegde rechtbank overeengekomen.

14 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, alsmede de aansprakelijkheid voor andere schade die berust op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons. Er moet voor worden gezorgd dat de bestelde goederen gedurende het gehele vervoerstraject bij kamertemperatuur worden opgeslagen en vervoerd. Na levering van het product is de consument verantwoordelijk voor de juiste opslag van het product.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de datacommunicatie via internet volgens de huidige stand van de techniek te allen tijde foutloos en/of beschikbaar is. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van het online handelssysteem, noch voor technische en elektronische fouten waarover wij geen controle hebben, in het bijzonder niet voor de vertraagde verwerking van orders.

15. arbitragecommissie
Wij verbinden ons ertoe om in geval van geschillen deel te nemen aan de arbitrageprocedure van de internetombudsman:
https://www.ombudsstelle.at

Meer informatie over de soorten procedures op www.ombudsstelle.at.
Voor de beslechting van geschillen met ons bedrijf kan ook gebruik worden gemaakt van het OS-platform
: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Contactgegevens:
E-mailadres: office@flow-flex.com,
Aandeelhouder en vergunninghouder: Mag. pharm. Christoph Splichal,
Laatste wijziging van deze algemene voorwaarden: 11.03.2021